NAWCC Information Storage

Back ] Up ] Next ]

Home
Up
 

Tom McIntyre

TM001CaseMark.jpg (225158 bytes) TM001ChineseDupback.jpg (239665 bytes) TM001ChineseDupFront.jpg (236485 bytes) TM001Close.jpg (346890 bytes) TM001Cuvette.jpg (363593 bytes) TM001CuvetteIn.jpg (160917 bytes) TM001Dial.jpg (195001 bytes) TM001FrontMark.jpg (152956 bytes) TM001Mvt.jpg (388881 bytes)

TM002back.jpg (31108 bytes) TM002front.jpg (25297 bytes) TM003back.jpg (76926 bytes) TM003front.jpg (51412 bytes) TM005back.jpg (62199 bytes) TM005front.jpg (50801 bytes)

TM006Bezel.jpg (161842 bytes) TM006Dial.jpg (232460 bytes) TM006Front.jpg (196054 bytes)

TM007Plymouth6Smvt.jpg (762360 bytes) TM007FRONT.jpg (429432 bytes) TM007dial.jpg (371738 bytes) TM007CUVETTEIN.jpg (1138295 bytes) TM007CUVETTE.jpg (355142 bytes) TM007BACKIN2.jpg (584103 bytes) TM007BACKIN.jpg (422964 bytes) TM007BACK.jpg (418005 bytes)
TM008g165dial.jpg (456318 bytes)
TM008g165mvt.jpg (560665 bytes)